DSO Staff

भोज बहादुर मल्ल – कार्यक्रम संयोजक (CBR)
शेर बहादुर रैकाल – लेखापाल
यशोदा योगी – सामाजिक परिचालक
कमल बहादुर बि.क. – सामाजिक परिचालक