About DSO

अपाङ्ग सेवा संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीमा मिति २०६२ फागुन २ गते (दर्ता नं. २५२) दर्ता भई समाज कल्याण परिषदमा समेत आवद्ध (आवद्धता नं. २१७२६) भएको छ । यसै गरी आन्तरिक राजश्व कार्यालय धनगढीबाट स्थायी लेखा नम्बर (स्थायी लेखा नं. ३०२३७२४३२) प्राप्त गरी आयकर छुट हुने संस्था रुपमा समेत दर्ता भईसकेको छ । आफ्नो सञ्जाल बढाउने क्रममा गैर सरकारी संस्था महासंघ, अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको छाता संङ्गठन राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ–नेपालको सदस्य संस्थाको रुपमा आवद्ध रहेको छ ।

संस्थाका मूल्य मान्यता :
१. अपाङ्गता भएका व्यक्ति र परिवार प्रति विशेष वास्ता,
२. पारदर्शिता र जवाफदेहिता,
३. सकारात्मक सोच
४. सामाजिक न्याय,
५. परिवर्तित अवस्थाको आत्मसात