Goal

“लक्षित वर्गको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार,पुनर्स्थापना र सामाजिक न्यायमा पहुँच वृद्धि गर्ने ।”